Ett sätt att hantera risker i projekt

Björn långsmal rev croppad, croppad

Björn Svedemar

Foto: Anders Nyh
Foto: Anders Nyh
r

Känner du igen den här situationen?

Ditt företag har ett viktigt projekt. Det skiljer sig från vad du och organisationen är vana vid t ex pga projektets storlek, komplexitet, teknikinnehåll, kontraktsform eller behov av samordning av många aktörer. De berörda känner att det finns stora risker och att viktiga förutsättningar är oklara. Det är svårt att se alla beroenden mellan olika aktörer. Det blir allvarliga konsekvenser om projektet blir försenat eller kostar för mycket.

De vanliga metoderna för att tidplanera och kalkylera räcker inte till i den här situationen. Om man ändå använder dem blir resultatet ofta att projektet både tar längre tid och blir dyrare än man tänkt sig. 

Därför behöver man metoder för att hantera de risker som finns.

Några frågor vid projektstarten

Redan i tidiga skeden av projekt finns det några frågor som kräver trovärdiga svar:

  • Vad kommer projektet att kosta?
  • När är projektet klart? 
  • Hur säkra är vi på det? Bästa resp sämsta möjliga utfall?
  • Vilka är de största tids- och kostnadsosäkerheterna?
  • Hur ska vi hantera de största osäkerheterna?

Den här hemsidan handlar om hur du kan ge bra svar på de frågorna.