Ett sätt att hantera risker i projekt

Björn långsmal rev croppad, croppad

Björn Svedemar

Referenser

Ett av de kännetecken jag vill ha är att vara diskret. Det innebär att jag aldrig pratar om mina kunder eller mina uppdrag utan kundens tillstånd. På begäran kan jag förstås ordna kontakt med lämpliga referenspersoner.

Jag har medverkat i många stora och komplexa infrastrukturprojekt t ex vägar, järnvägar, spårvägar, tunnelbanor, buss- och pendelstågsdepåer, signalsäkerhetssystem, bangårdar/terminaler, tunnlar, tunnelinstallationer, överdäckningar motorvägar, sänktunnlar, broar, hamnar, sjöfarleder, fartygsslussar, flygplatser, telekommunikationer, trafikledningssystem, fjärrvärme- och kraftförsörjning, reningsverk och naturgasnät. Andra typer av projekt är stadsutveckling, upprustning kulturfastigheter, sjukhus, hotell och gallerior. Jag har även arbetat i andra branscher t ex IT, telekom och produktutveckling inom mekanisk industri. Det mest exotiska exemplet är utvecklingen av ett implantat för människokroppen i ett bioteknikföretag.

Det sammanlagda värdet av de kalkyler jag medverkat i överstiger 780 miljarder kronor.

Den sammanlagda projekttiden i tidsanalyserna är mer än 475 år.